Diabetes educator course bc, EUR-Lex - L - EUR-Lex

diabetes educator course bc

For diabetes educator course bc of the Member States, this includes, in particular, the right to pursue a profession, in a self-employed or employed capacity, in a Member State other than the one in which they have obtained their professional qualifications. In addition, Article 47 1 of the Treaty lays down that directives shall be issued for the mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications.

Ez a tagállamok állampolgárai számára biztosítja különösen azt a jogot, hogy önálló vállalkozóként vagy munkavállalóként valamely szakmát egy attól eltérő tagállamban gyakoroljanak, mint diabetes educator course bc szakmai képesítésüket megszerezték. Ezenkívül, a Szerződés Az információs társadalommal összefüggő, távollévők között nyújtott szolgáltatások esetében a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól szóló, Therefore, specific provisions should be envisaged for regulated professions having public health or safety implications, which provide cross-frontier services on a temporary or occasional basis.

 • Kuraga kezelése cukorbetegség
 • Függőhidak: Fejezetek a kortárs spekulatív fikció irodalmából.
 • Post address.
 • Diabetes lézer gép

Ezért különös rendelkezéseket kell előirányozni az olyan közegészségügyi és közbiztonsági vonatkozásokkal rendelkező szabályozott szakmák tekintetében, amelyek keretében határon átnyúló átmeneti vagy alkalmi szolgáltatásnyújtásra kerül diabetes educator course bc.

Diabetes educator course bc requirements should not lead to a disproportionate burden on service providers nor hinder or render less attractive the exercise of the freedom to provide services.

The need for such requirements should be reviewed periodically in the light of the progress made in establishing a Community framework for administrative cooperation between Member States. Ezek a követelmények nem róhatnak aránytalan terheket a szolgáltatásnyújtókra, és nem akadályozhatják, illetve nem tüntethetik fel kevésbé vonzónak a szabad szolgáltatásnyújtás gyakorlását.

E követelmények szükségességét a tagállamok közötti közigazgatási együttműködés közösségi keretének kialakításában elért előrehaladás fényében rendszeresen felül kell vizsgálni. Moreover, the relevant directives have been amended on several occasions, and their provisions should be reorganised and rationalised by standardising the principles applicable. Ezenkívül, a vonatkozó irányelveket számos alkalommal módosították, és rendelkezéseiket az alkalmazandó elvek egységesítése útján át kell szervezni és ésszerűsíteni.

All recognition should respect in any case minimum training conditions for certain professions. Az elismerés keretében minden esetben be kell tartani az egyes szakmákra vonatkozó képzési minimumkövetelményeket.

However, pursuant to Articles 10, 39 and 43 of the Treaty, they should not require a national of a Member State to obtain qualifications, which they generally lay down only in terms of the diplomas awarded under their national educational system, where the person concerned has already obtained all or part of those qualifications in another Member State. As a result, it should be laid down that any host Member State in which a profession is regulated must take account of the qualifications obtained in another Member State and assess whether they correspond to those which it requires.

The general system for recognition, however, does not prevent a Member State from making any person pursuing a profession on its territory subject to specific requirements due to the application of professional rules justified by the general public interest. Rules of this kind relate, for example, to organisation of the profession, professional standards, including those concerning ethics, and supervision and liability.

EUR-Lex - L - EUR-Lex

Lastly, this Directive is not intended to interfere with Member States' legitimate interest in preventing any of their citizens from evading enforcement of the national law relating to professions. Azonban a Szerződés Következésképpen elő kell írni, hogy minden olyan fogadó tagállam, amely egy szakmát szabályoz, vegye figyelembe a másik tagállamban szerzett képesítéseket, és vizsgálja meg, hogy azok megfelelnek-e az általa megkövetelt képesítéseknek.

Ez az általános elismerési rendszer azonban nem zárja ki azt, hogy egy tagállam minden olyan személy felé, aki az adott tagállamban szakmát gyakorol, külön követelményeket támasszon, amelyek alapját a közérdek által igazolt foglalkozási szabályok képezik.

Ezek különösen a szakma szabályozásával, a szakmai normákkal kapcsolatos szabályokat érintik, beleértve az etikai, felügyeleti és felelősségi előírásokat.

 1. Diabetes Partnerprogram
 2. Cherry kezelés a cukorbetegség
 3. Dietary management of diabetes mellitus slideshare

Végül, ennek az irányelvnek nem célja beavatkozni a tagállamok azon jogos érdekébe, hogy megakadályozzák, hogy egyes állampolgárai visszaélésszerűen kivonják magukat a nemzeti jog alkalmazása alól a foglalkoztatás területén. It does not, however, concern the recognition by Member States of recognition decisions adopted by other Member States pursuant to this Directive.

diabetes educator course bc diabetes insipidus diagnosis tests

Consequently, individuals holding professional qualifications which have been recognised pursuant to this Directive may not use such recognition to obtain in their Member State of origin rights different from those conferred by the professional qualification obtained in that Member State, unless they provide evidence that they have obtained additional professional qualifications in the host Member State.

Nem vonatkozik azonban a más tagállamok által ezen irányelvre hivatkozással meghozott elismerési határozatok tagállamok általi elismerésére. Következésképpen az a személy, akinek a szakmai képesítését ezen irányelv alapján hogyan lehet azonosítani a cukorbetegség tünetei diabetes educator course bc nem hivatkozhat erre az elismerésre a saját tagállamában olyan jogok igénybevétele céljából, amelyek nem az ebben a tagállamban megszerzett szakmai képesítésből vezethetők le, kivéve, ha bizonyítékot szolgáltat arra nézve, hogy diabetes educator course bc fogadó tagállamban további képesítést szerzett.

These levels, which are established only for the purpose of the operation of the general system, have no effect upon the national education and training structures nor upon the competence of Member States in this field.

E szinteknek, amelyeket csak az általános rendszer működése céljából hoznak létre, nincs hatásuk a nemzeti oktatási és képzési struktúrákra, illetve a tagállamok e területen meglévő illetékességére. As a consequence, the holder of a diploma certifying successful completion of training at post-secondary level of a duration of at least one year should be permitted access to a regulated profession in a Member Diabetes educator course bc where access is contingent upon possession of a diploma certifying successful completion of higher or university education of four years' duration, regardless of the level to which the diploma required in the host Member State belongs.

Conversely, where access to a regulated profession is contingent upon successful completion of higher or university education of more than four years, such access should be permitted only to holders of a diploma certifying successful completion of higher or university education of at least three years' duration.

Következésképpen, legalább egyéves középfokú végzettségre épülő képzés sikeres teljesítését igazoló diploma birtokosának engedélyezni kell, hogy szabályozott szakmát kezdjen olyan tagállamban, ahol a munkavállalás négyéves felsőfokú vagy egyetemi képzés sikeres teljesítését igazoló diplomától függ, függetlenül attól, hogy a fogadó tagállamban megkövetelt diploma milyen szintbe tartozik. Hasonló módon, ha egy szabályozott szakma esetében a munkavállalás több mint négyéves felsőfokú vagy egyetemi képzés sikeres teljesítésétől függ, az ilyen munkavállalás csak legalább hároméves felsőfokú vagy egyetemi képzés sikeres teljesítését igazoló diploma birtokosai számára engedélyezhető.

This measure should be proportionate and, in particular, take account of the applicant's professional experience.

diabetes educator course bc cukorbetegség kezelésére cukor központok

Experience shows that requiring the migrant to choose between an aptitude test or an adaptation period offers adequate safeguards as regards the latter's level of qualification, so that any derogation from that choice should in each case be justified by an imperative requirement in the general interest.

Ennek az intézkedésnek arányosnak kell lennie, és figyelembe kell vennie különösen a kérelmező szakmai gyakorlatát. A tapasztalat azt mutatja, hogy az a követelmény, amely szerint a migránsnak választania kell az alkalmassági vizsga és az alkalmazkodási időszak közül, megfelelő garanciát nyújt a migráns képesítésének szintjére vonatkozóan, ezért az e választási lehetőségtől való eltérést minden esetben a közérdekkel összefüggő feltétlen szükségszerűséggel kell indokolni.

This Directive should take account, under certain conditions, in compliance with the competence of Member States to decide the qualifications required for the pursuit of professions in their territory as well as the contents and the organisation of their systems of education and professional training and in compliance with Community law, and in particular Community law on competition, of those initiatives, while promoting, in this context, a more automatic character of recognition under the general system.

Diabetes Partnerprogram

Professional associations which are in a position to submit common platforms should be representative at national and European level. A common platform is a set of criteria which make it possible to compensate for the widest range of substantial differences which have been identified between the training requirements in at least two thirds of the Member States including sárgarépa cukorbeteg nih diabetes research Member States which regulate that profession.

These criteria could, for example, include requirements such as additional training, an adaptation period under supervised practice, an aptitude test, or a prescribed minimum level of professional practice, or combinations thereof. Ennek az irányelvnek bizonyos feltételek mellett — összhangban a tagállamok arra vonatkozó medical center for cukorbetegség, hogy meghatározzák a területükön az egyes szakmák gyakorlásához diabetes educator course bc képesítéseket, valamint oktatási és szakmai képzési rendszerük tartalmát és szervezetét, továbbá összhangban a közösségi joggal, és különösen a közösségi versenyjoggal — figyelembe kell vennie az ilyen kezdeményezéseket, ugyanakkor elő kell segítenie ezzel összefüggésben azt, hogy az általános rendszerben fokozódjon az elismerés feltétel nélküli jellege.

DITL - Krista, a Diabetes Educator

Azoknak a szakmai szövetségeknek, amelyeknek módjuk van közös követelményrendszereket előterjeszteni, nemzeti és európai szinten reprezentatívnak kell lenniük.

A közös követelményrendszer olyan szempontok összessége, amelyek a tagállamok legalább kétharmadában — köztük az adott szakmát szabályozó valamennyi tagállamban — azonosított, a képzési követelmények közötti lényeges eltérések legszélesebb körének kompenzálását teszik lehetővé.

E szempontok között szerepelhetnek például olyan követelmények, mint a kiegészítő képzés, az alkalmazkodási időszak alatt, felügyelet mellett folytatott szakmai gyakorlat, az alkalmassági vizsga, vagy a szakmai gyakorlat előírt minimális szintje, vagy ezek kombinációi.

Deposit systems for audiovisual works - Coe

In addition, access in the Member States to the professions of doctor, nurse responsible for general care, dental practitioner, veterinary surgeon, midwife and pharmacist should be made conditional upon the possession of a given qualification ensuring that the person concerned has undergone training which meets the minimum conditions laid down.

This system should be supplemented by a number of acquired rights from which qualified professionals benefit under certain conditions. Emellett, a tagállamokban az orvosi, általános ápolói, fogorvosi, állatorvosi, szülésznői és gyógyszerészi szakma gyakorlásának megkezdését attól diabetes educator course bc függővé tenni, hogy az érintett személy rendelkezzen egy adott képesítéssel, ami garantálja, hogy olyan képzésben részesült, amely a minimumkövetelményeknek megfelel.

Ezt a rendszert ki kell egészíteni számos, a megfelelően képesített szakembereket bizonyos feltételek mellett megillető szerzett joggal. To simplify the system, however, automatic recognition should apply after the date of entry into force of this Directive only to those new medical specialities common to at least two fifths of Member States.

Moreover, this Directive does not prevent Member States from agreeing amongst themselves on automatic recognition for certain medical and dental specialities common to them but not automatically recognised within the meaning of this Directive, according to their own rules.

Ezzel szemben a rendszer egyszerűsítése érdekében a feltétel nélküli elismerés új orvosi szakterületekre való kiterjesztését az ezen irányelv hatálybalépése után olyan szakterületekre kell korlátozni, amelyek a tagállamok legalább kétötödében léteznek. Továbbá, ez az irányelv nem zárja diabetes educator course bc a tagállamoknak azt a lehetőségét, hogy egymás között — a saját szabályaik szerint — bizonyos, mindegyiküknél létező, és ezen irányelv szerinti feltétel nélküli elismerés tárgyát nem képező orvosi és fogorvosi szakterületek tekintetében feltétel nélküli elismerésről rendelkezzenek.

Member States should ensure that the training given to dental practitioners equips them with the skills needed for prevention, diagnosis and treatment relating to anomalies and illnesses of the teeth, mouth, jaws and associated tissues. The professional activity of diabetes educator course bc dental practitioner should be carried out by holders of a qualification as dental practitioner set out in this Directive. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a fogorvosok képzése olyan készségek elsajátítását teszi lehetővé, amelyek a fogak, a száj, az állkapcsok és a kapcsolódó szövetek rendellenességeinek és betegségeinek megelőzéséhez, diagnosztizálásához és kezeléséhez szükségesek.

Fogorvosi szakmai tevékenységet csak az ezen irányelvben meghatározott fogorvosi képesítéssel rendelkező személy végezhet. Rather, the latter should have the greatest possible freedom to organise their training. Ellenkezőleg, a tagállamoknak a lehető legnagyobb szabadsággal kell rendelkezniük a képzés megszervezése terén.

diabetes educator course bc hasnyálmirigy-gyulladás kezelésére és a cukorbetegség

In defining this minimum range, this Directive should neither have the effect of limiting the activities accessible to pharmacists in the Member States, in particular as regards medical biology analyses, nor create a monopoly for those professionals, as this remains a matter solely for the Member States. The provisions of this Directive are without prejudice to the possibility for the Member States to impose supplementary training conditions for access to activities not included in the coordinated minimum range of activities.

This means that the host Member State should be able to impose these conditions on the nationals who hold qualifications which are covered by automatic recognition within the meaning of this Directive.

Deposit systems for audiovisual works - Coe - A könyvek és a pdf dokumentumok ingyenesek

E minimális kör meghatározásakor ennek az irányelvnek nem lehet az a hatása, hogy korlátozza a tagállamokban a gyógyszerészek által végezhető tevékenységek körét — különösen az orvosbiológiai analízisek tekintetében —, de nem is adhat e szakképzett személyeknek kizárólagosságot, mivel ez utóbbi továbbra is kizárólag a tagállamok hatáskörébe tartozik. Ennek az irányelvnek a rendelkezései nem érintik a tagállamoknak azt a lehetőségét, hogy kiegészítő képzési feltételeket írjanak elő a tevékenységek összehangolt minimális körén kívül eső tevékenységek megkezdéséhez.

Ez azt jelenti, hogy a fogadó tagállam számára lehetővé kell tenni, hogy ezeket a feltételeket azoktól az állampolgároktól is megkövetelje, akik az ezen irányelv szerinti, feltétel nélküli elismerés tárgyát képező képesítéssel rendelkeznek. In particular, the geographical distribution of pharmacies and the monopoly for dispensing medicines should remain a matter for the Member States.

 • Látótér kiesés lelki okai
 • A 2-es típusú cukorbetegség glikémiájának tünetei Mi növeli a vércukorszintet és a koleszterint Køb Foder til katte med diabetes gennem mange forskellige producenter.
 • Hogyan kell szedni a taurint a 2-es típusú cukorbetegségben Cseresznye gallyak a cukorbetegségből Beyond the Fundamentals Earn CEs — 13 Courses These courses are designed as the next step after completing our Level 1 Fundamentals Courses.
 • Univerzita J. Selyeho - Slovak

This Directive leaves unchanged the legislative, regulatory and administrative provisions of the Member States forbidding companies from pursuing certain pharmacists' activities or subjecting the pursuit of such activities to certain conditions. Különösen, a gyógyszertárak földrajzi elosztásáról és a gyógyszerek kiadásának monopóliumáról továbbra is a tagállamok döntenek.

Ez az irányelv érintetlenül hagyja a tagállamok azon törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseit, amelyek tiltják bizonyos gyógyszerészeti tevékenységek cégek általi gyakorlását, vagy az ilyen tevékenységek végzését bizonyos feltételekhez kötik.

Document 32005L0036

Mutual recognition of qualifications should therefore be based on qualitative and quantitative criteria which ensure that the holders of recognised qualifications fungus kezelés a cukorbetegeknél in a position to understand and translate the needs of individuals, social groups and authorities as regards spatial planning, the design, organisation and realisation of structures, conservation and the exploitation of the architectural heritage, and protection of natural balances.

A képesítések kölcsönös elismerésének ezért olyan minőségi és mennyiségi szempontokon kell alapulnia, amelyek biztosítják azt, hogy az elismert képesítések birtokosai megértik és a gyakorlatba át is tudják ültetni az egyéneknek, a társadalmi csoportoknak és a hatóságoknak a területrendezéssel, az épületek tervezésével, elrendezésével és megépítésével, valamint az építészeti örökség megőrzésével és kiaknázásával, továbbá a természetes egyensúly megóvásával kapcsolatos igényeit.

In most Member States, activities in the field of architecture are pursued, de jure or de facto, by persons bearing the title of architect alone or accompanied by another title, without those persons having a monopoly on the pursuit of such activities, unless there are legislative provisions to the contrary.

diabetes educator course bc inzulinrezisztencia neuropátia

These activities, or some of them, may also be pursued by other professionals, in particular by engineers who have undergone special training in the field of construction or the art of building.

Lásd még